Smirnov

Завідувач кафедри

доктор технічних наук, професор

Смирнов Ігор Володимирович

тел. (044) 204-82-42

e-mail: i.smirnov[at]kpi.ua

 

З 1989 року на Зварювальному факультеті НТУУ «КПІ» здійснюється підготовка фахівців із спеціальності 12.06 “Обладнання та технологія підвищення зносостійкості та відновлення деталей машин та апаратів”.

Підготовку розпочато на кафедрі зварювального виробництва, з якої у 1991 році відокремилася кафедра “Відновлення деталей машин”. На кафедрі ВДМ у 1995 році відбувся перший випуск фахівців-інженерів із спеціальності.

У 1992 році на Зварювальному факультеті започатковано прийом студентів на нову спеціальність за багатоступеневою системою підготовки по схемі бакалавр зварювання - спеціаліст-магістр.

На основі освітньо-професійної програми вищої освіти за професійним спрямуванням зварювання, затвердженої Міністерством освіти України у травні 1994 року були розроблені учбові плани підготовки бакалаврів зварювання і інженерів із спеціальності 7.092304  «Обладнання та технологія підвищення зносостійкості і відновлення деталей машин».

Наказом Міністерства освіти України № 321 від 18.11.1994 року НТУУ "КПІ" було  видано ліцензію на підготовку фахівців з вищою освітою кваліфікаційного рівня "спеціаліст" за спеціальністю 7.092304 з ліцензійним обсягом 60 чоловік.

У 1997-му році, у зв’язку з упорядкуванням номенклатури спеціальностей, шифр і назва змінилися на 7.092303 «Технологія і устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій», а з 2010 року на 7.092303 «Відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій»
Навчальний план спеціальності був розрахований на підготовку спеціалістів, спроможних вести роботи, що переважно пов’язані з ремонтом при відновленні деталей машин і конструкцій на основі технологій газополуменевого, дугового, плазмового нанесення покриттів, різних способів наплавлення. Підготовка фахівців переважно була зорієнтована на ремонт сільськогосподарської та транспортної техніки, що обумовлювало підвищену кількість годин тріботехнічного напрямку.

На початковому етапі такий зміст навчальних планів частково влаштовував потреби у підготовці спеціалістів. Багаторічний аналіз наукових і прикладних напрямків розвитку методів обробки поверхневих шарів і нанесення покриттів з метою надання поверхні нових функціональних властивостей на деталях машин і конструкціях вказує на поширення галузей їх застосування, включаючи енергетику, судно та авіа будівництво, атомну енергетику, екологію, транспортні системи, нафтохімію, легку промисловість і інші. Комплекс задач, які вирішуються за допомогою нових процесів виготовлення поверхневих шарів і нанесення покриттів щорічно зростає і включає в себе створення відповідних апаратури, технологій, матеріалів. В світовій практиці цей напрямок визначається терміном “інженерія поверхні”.

Навчальні плани із спеціальності більш спрямовані саме на підготовку фахівців з напряму зварювання і споріднених технологій, що відповідає сучасним світовим тенденціям розвитку науки і техніки, зокрема, нового науково-технічного напрямку - інженерія поверхні, а підготовка в напрямку відновлення розглядається, як складова частина загального циклу підготовки спеціаліста.

Саме тому, відповідно до змісту підготовки фахівців 18 січня 2010 року кафедру перейменовано на кафедру "Інженерії поверхні".

За останні роки набули розвитку наукові напрямки з нанотехнологій в інженерії покриттів: газотермічні покриття з наноскладовими, наплавлені шари з нанооксидами, що надає нові функціональні якості покриттям. Розвинено роботи з надзвукового газополуменевого напилення.