Дослідження фізико-хімічних властивостей та розробка технологій використання  воднево - кисневого полум’я для газотермічних процесів обробки матеріалів

Наявність дефіциту карбіду кальцію та вуглеводневих газів-замінників ацетилену: природнього газу, пропану, бутану та інших, викликає потребу по пошуку альтернативних газів для газополуменевої обробки матеріалів.

Одним з газів, який можна використовувати на заміну ацетилену та іншим вуглеводневим газам, є водень . Структура використання водню, особливо останнім часом, швидко змінюється. Це пов’язано з тим, що водень розглядається сьогодні як найбільш перспективний вид пального, універсальний теплоносій та акумулятор енергії, який має багато переваг порівняно з вуглеводневими пальними газами. До того ж, що є дуже актуальним, не забруднює навколишнє середовище. Продуктами горіння в основному є пара води. Тим не менш, широке використання воднево-кисневого полум’я (ВКП) в технологічних процесах стримується відсутністю  технологічних рекомендацій по використанню цього полум’я (рис.1). Тому розробка і впровадження технологічних процесів з використанням воднево-кисневого полум’я є актуальним завданням, яке вимагає свого вирішення.

popil1

 Рис. 1. Воднево - кисневе полум’я, на фоні електролізно - водяного генератора.

Поява мобільних електролізно-водяних генераторів (ЕВГ), які дозволяють отримати пальну суміш безпосередньо на робочому місці, виключають витрати на утримання балонного господарства і суттєво зменшують транспортні витрати, значно підвищують економічну доцільність використання воднево-кисневого полум’я замість ацетилено-кисневого і полум’я інших вуглеводневих газів.

Газополуменеве нанесення покриття в використанням з використанням воденево - кисневого полум'я    

popil2

 

popil3

           popil4

Рис.4.Зварювання низьковуглецевої сталі Рис. 5. а) Паяння латунних, мідних та хромонікелевих, капілярних трубопроводів

 popil 5    popil 6

Рис. 6. а) Паяння датчиків температури; Рис. 6. б) Паяний інструмент

На рис. 1 показана вирізана ділянка дроту витратоміру для контролю витрат парів хлору ЧАЕС, матеріал поверхні нержавіюча сталь, покриття алюміній. В середині находяться термопари і  магнезит. Спосіб нанесення покриття - газополуменевий. Рисунок 2 та 3 демострує газополуменеве нанесення покриття з послідуючим оплавленим при використанні воднево - кисневого полум'я. Самофлюсуючий порошок складу Ni - Co - Cr - Br - Si - Fe - W, плавиться в діапазоні температур 900-1150 0С і здатний утворювати зносостійкі покриття з твердістю 65-68 HRC.

На теперішній час відомо впровадження воднево - кисневого полум’я в технологічні процеси зварювання тонколистових сталевих конструкцій (рис. 4.) та мідних дротів, паяння латунних та мідних трубопроводів (рис. 5), капілярних, трубопроводів з хромонікелевих сталей (рис. 5); датчиків температури (рис. 6. а), надтвердих пластин на інструмент( рис. 6. б)  використання воднево-кисневого полум’я, як підігріваючого при газокисневому різанні та при напиленні покриття з самофлюсуючих порошків.

Другий напрямок досліджень, це газо-кисневе різання киснем високого та низького тиску,з використанням в якості підігріваючого полум’я газів-замінників ацетилену, в тому числі воднево-кисневого полум’я.

На кафедрі інженерії поверхні продовжуються дослідження започатковані  акад. К.К. Хреновим, доц. М.М. Бортом, В.Д. Котвицьким  в напрямку газо - кисневого різання сталей великих товщин.

Основні переваги різання киснем низького тиску:

  • низький тиск кисню ;
  • зменшене розширення  струменю на значній відстані,
  • можливість меншого забруднення струменю повітрям і іншими газами  и можливість  на великій довжині зберігати підвицену хімічну активність;
  • більш повне окислення металу;
  • стабільна форма струменю, що забезпечує високу шорсткість поверхні різу.
  • зменшенням витрат ріжучого кисню.

popil 8                     popil 9

              Рис.7. Відрізання литникової системи. Гвинт малого             Рис.8 Дослідження технологічних параметрів
                                підводного човна.d=600мм.                                         різаків низького тиску на кафедрі. 

  popil 11   popil 12   popil 13

а)                                 б)                                      в)

 Технічні параметри різаків для різання  киснем низького тиску

Назва Товщина розрізуваного металу, мм Тиск ріжучого кисню, кг/см2 (атм) Тиск пального газу,кг/см2 (атм)         Швидкість різання,мм/хв Витрати кисню, м3/год Витрати, пального газу,м3/год
Р-1200 (а) 800-1500 2-3 Ацетилен  0.7 15-25 100-130 10-12,5
Р-100-5 (б) 100- 450 1,5-2,5 Пропан-бутан 0,7-1,0 300-100 5,5-35 1-1,7
Р-100-7 (в) 200-850 1,5-2,5 Пропан-бутан 0,7-1,0 350-95 7-50 1-3,5

Також на кафедрі інженерії поверхні ЗФ разом з кафедрою лазерної технології ММІ проводяться дослідження комбінованих методів різання , зокрема газо-лазерний.

Задача вдосконалення способу різання тонколистових металів, а саме різання металів з високою відбиваючою здатністю поверхні не залежно від хімічного складу, за рахунок того, що до дії лазерного променя додається дія воднево - кисневого полум’я (ВКП), яке отримується при спаленні суміші, яка виробляться електролізно - водяними генераторами, нагріває метал і викликає окислення поверхні .

Використання ВКП отриманого при спаленні цієї суміші, дозволяє отримувати розміри факелу співрозмірні до діаметра лазерної плями, у співвідношенні між киснем і воднем (1:2), що дозволяє окислити поверхню і відповідно підвищити коефіцієнт поглинання поверхні лазерного променя.

 Схема процесу газо - лазерного різання тонколистового металу з використанням ВКП

popil 14

Технологічні параметри газо - лазерного різання з застосування ВКП для тонколистового металу

popil 15

Використання того,чи іншого плазмо-утворюючого середовища, в першу чергу ґрунтується на взаємодії матеріалів з продуктами плазмового струменю. В сучасних задачах газотермічної обробки матеріалів, де використовується велика кількість способів , для плазмових процесів застосовують , як гази - аргон, азот, кисень так на їх основі плазмо утворюючі суміші аргон-водень,аргон-гелій,азот-водень, повітря повітря+вуглецево-водневі сполуки. За рахунок змішування газів в відповідній стехеометричній пропорції плазмові суміші розширюють гаму застосування такого плазмо утворюючого середовища, підвищується ентальпія,температура,теплопровідність , змінюється склад та геометрія плазмової дуги,або струміню.

Як відомо з літературних джерел найбільш ефективним в застосуванні плазмовим середовищем є водяна пара та водень.

Одним з напрямків наукової діяльності на кафедрі інженерії поверхні ЗФ є дослідження теплофізичних властивостей струменів та дуг, які генеруються в плазмових генераторах (плазмотронах), отриманих з використанням в якості плазмо утворюючого газу, воднево-кисневої суміші отриманої з електролізно-водяних генераторів.

Перевагою застосування такої плазмо утворюючої суміші є :

  • Низька вартість, суміш виробляється безпосередньо на робочому місці,усувається транспортування та балонне господарство .
  • Висока температура та ентальпія струменю.

 Проведені дослідження на макеті плазмової установки  з застосуванням воднево-кисневої суміші для процесів напилення та різання показали; що «воднева» дуга підвищує довжину стовпа дуги, що в свою чергу збільшує довжину плазмового струменя і його активну (високотемпературну) зону, в якій відбуваються інтенсивне нагрівання та прискорення часток, по відношенні з повітряним плазмовим струменем. Тому «водневий» плазмовий струмінь ефективніше використовувати при напиленні тугоплавких,з низькою теплопровідністю матеріалів.

Ефективність для процесів різання « проникаючою» дугою та струменем , показало, що при однакових витратах різних плазмо утворюючих газів і потужності, «воднева» плазма , сприяє більш кращому прорізанню металу більшої товщини, зменшенням кількості  грату .

Крім того при використанні воднево-кисневої суміші в плазмових процесах різання сталей, відсутні підвищені твердості крайок порожнини різу, так як процеси  азотації та цементації в поверхневих розплавлених шарах металу не відбуваються, завдяки відсутності в продуктах плазми СО і N2

popil 16

Плазмовий струмінь , плазмоутворюючий газ –повітря Vг=200 дм3/год.Vxx=300 в., Vн=110в.,I=40А.

popil 17

 Плазмовий струмінь , плазмоутворюючий газ –воднево-киснева суміш Vг=400 дм3/год.Vxx=300 в., Vн=120в.,I=40 А.

popil 18

Плазмовий струмінь , плазмоутворюючий газ –воднево-киснева суміш Vг=100 дм3/год.Vxx=300 в., Vн=120в.,I=40А.

Об’єкт дослідження – плазмово-дуговий процес із підвищеною ефективністю нагріву оброблюваних матеріалів та протікання фізико-хімічних процесів, базований на використанні в якості плазмоутворюючого газу повітря та водо-вуглецево-водневої речовини, що, в порівнянні із традиційними плазмоутворюючими середовищами; характеризується більш високою темпоємністю, ентальпією, теплопровідністю та комплексом інших фізико-хімічних характеристик.

Мета роботи - дослідження особливостей процесів тепло- і масопереносу в електродуговій зоні та турбулентному плазмовому струмені  та фізико-хімічних процесів  при взаємодії  повітряно–водовуглецево-водневої із матеріалами, розробка на основі цього  наукових основ, нових технологій  для модифікації поверхні; та обробки матеріалів та як   джерел нагріву.

 

popil 19

Плазмовий струмінь плазмоутворюючого газу повітря та водо-вуглецево-водневої речовини

popil 20

Плазмове гартування  обертаючих ножів

popil 21

Мікроплазмове гартування  обсічних крайок штампу з ст. 40х13

popil 22

Загартована крайка

popil 23   popil 24

Номенклатура гартованих крайок видувних форм