Інженерія та нанотехнології покриттів

Навчання за спеціалізацією “Інженерія та технології покриттів” здійснюється за освітніми ступенями:
 • бакалавр (на основі середньої освіти, вступ на 1 курс);
 • магістр (на основі вищої освіти, вступ на 5 курс);
 • доктор філософії (на основі повної вищої освіти, вступ в аспірантуру).
Навчання безкоштовне за всіма освітніми ступенями бакалавр- магістр- доктор філософії (PhD).Студентам, що навчаються із середнім балом не нижче 4 призначається стипендія.Студенти, які не мають житла, забезпечуються гуртожитком.Програма підготовки за спеціалізацією "Інженерія та технології покриттів" передбачає ґрунтовне вивчення комп'ютерного моделювання в прикладних САПР - пакетах, процесів та механізмів модифікації поверхонь, електротехніки й електроніки, механіки, основ металознавства та циклу технологічних дисциплін в галузі зварювання та споріднених процесів.Всі студенти кафедри Інженерії поверхні в процесі навчання мають можливість і приймають участь у науковій роботі, яку проводять співробітники кафедри. Така комплексна підготовка фахівця в процесі навчання в магістратурі створює об’єктивні умови для отримання вченого ступеня доктора філософії шляхом написання і захисту дисертації.
Наші студенти мають можливість брати участь у міжнародних програмах подвійного диплому з провідними університетами Бразилії та Німеччини, пройти підготовку за програмами міжнародної системи підготовки персоналу в галузі зварювання International Welding Engineer (IWE), International Welding Technologist (IWT), International Welding Inspector (IWI).Заняття студентів проходять в окремому навчальному корпусі Зварювального факультету, що створює неповторну атмосферу спілкування, єдності духу і взаєморозуміння між викладачами кафедри і студентами.  
 
Первинні посади
 
Бакалавр
 • майстер із нанесення покриття, наплавлення та зварювання;
 • майстер із реновації машин і механізмів;
 • технік із нанесення покриття, наплавлення та зварювання;
 • технік-технолог зі зміцнення та реновації  деталей машин;
 • викладач професійного навчального закладу.
Магістр
 • інженер-дослідник;
 • інженер-технолог із нанесення покриття, наплавлення та зварювання;
 • інженер з організації зміцнення та реновації;
 • інженер відділу технічного контролю;молодший науковий співробітник;
 • викладач виробничого навчання;
 • асистент вищого навчального закладу.

 Бакалавр

Бакалавр — освітній ступінь, що відповідає шостому кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає здобуття студентом теоретичних знань та практичних умінь і навичок, достатніх для успішного виконання професійних обов'язків за обраною спеціальністю. Здобути освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра можна за умови наявності повної загальної середньої освіти.

Освітній ступінь бакалавр здобувається на першому рівні вищої освіти і присуджується вищим навчальним закладом на підставі успішного виконання освітньо-професійної програми бакалаврської підготовки, обсяг якої становить для спеціалізації "Інженерія та технології покриттів" 247,5 кредитів ЄКТС, що становить 7425 годин за 4 роки навчання (3 роки при наявності освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст).

Бакалавр здатний розв'язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі автоматизованих технологічних систем у зварюванні, здійснювати вибір методів та інструментальних засобів для вирішення виробничих задач, застосувати інноваційні підходи для підвищення ефективності підприємства.

На ринку праці наш випускник має переваги через здатність розв'язувати складні непередбачувані задачі і проблеми не тільки у спеціалізованих сферах професійної діяльності, але і у споріднених галузях. Цьому сприяють набуті у процесі навчання концептуальні знання та добре розвинути здатності до критичного осмислення основних теорій, принципів, методів і понять у галузі професійної діяльності.


Магістр

Магістр — освітній ступень, що відповідає сьомому кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає здобуття студентом поглиблених теоретичних та практичних знань, умінь, навичок за обраною спеціалізацією, загальних засад методології наукової (при підготовці за освітньо-науковою програмою) чи професійної (при підготовці за освітньо - професійною програмою) діяльності, інших компетентностей, достатніх для ефективного виконання завдань інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності.

Освітньо-кваліфікаційний рівень магістр здобувається на другому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання студентом відповідної освітньої програми. Здобути освітньо-кваліфікаційний рівень магістра можна за умови наявності ступеня бакалавра.

Магістр здатний розв'язувати складні задачі і проблеми у галузі автоматизованих технологічних систем у зварюванні, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

Обсяг освітньо-професійної програми магістерської підготовки становить для спеціалізації "Інженерія та технології покриттів" 120 кредитів ЄКТС або 3600 годин за півтора року. Програма освітньо-професіної підготовки магістра спрямована на формування здатностей до проектувально-конструкторської, технологічної, організаційної, управлінської та контрольної виробничих функцій. Освітній ступінь надає право обіймати первинні посади:

 • інженер-конструктор;
 • інженер-технолог;
 • інженер-механік (електромеханік);
 • інструктор виробничого навчання.

Обсяг освітньо-наукової програми магістерської підготовки становить для спеціалізації "Інженерія та технології покриттів" 120 кредитів ЄКТС або 3600 годин за два роки. Програма освітньо-професіної підготовки магістра спрямована на формування здатностей до дослідницької, проектувально-конструкторської, технологічної, організаційної, управлінської та контрольної виробничих функцій.

На ринку праці наш випускник має переваги через здатність розв'язувати складні технічні та технологічні задачі і проблеми, що потребує оновлення та інтеграції знань, часто в умовах неповної або недостатньої інформації та суперечливих вимог провадження дослідницької та інноваційної діяльності. Цьому сприяють набуті у процесі навчання спеціалізовані концептуальні знання на рівні новітніх досягнень, які є основою для оригінального мислення та інноваційної діяльності, зокрема в контексті дослідницької роботи, здатність до критичного осмислення проблем у професійній діяльності та на межі предметних галузей.


Доктор філософії

Доктор філософії - це освітній і водночас перший науковий ступінь, що відповідає восьмому кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій.
Освітній ступень доктора філософії здобувається на третьому рівні вищої освіти на основі ступеня магістра. Ступінь доктора філософії присуджується спеціалізованою вченою радою вищого навчального закладу або наукової установи в результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньо-наукової програми та публічного захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді.

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки. Обсяг освітньої складової освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії становить 30-60 кредитів ЄКТС.

Доктор філософії здатний розв'язувати комплексні проблеми в галузі професійної та дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та професійної практики.

Доктор філософії здобуває підтримує найбільш передові концептуальні та методологічні знання в галузі науково-дослідної та/або професійної діяльності і на межі предметних галузей.

За час навчання в аспірантурі і підготовки дисертаційної роботи доктор філософії набуває умінь критичного аналізу, оцінки і синтезу нових та складних ідей, розроблення та реалізація проектів, включаючи власні дослідження, які дають можливість переосмислити наявне та створити нове цілісне знання або професійну практику і розв'язання значущих наукових проблем.

Освітній ступінь надає право обіймати посади, що пов’язані з ініціюванням інноваційних комплексних проектів і вимагають лідерства та повну автономність під час їх реалізації, соціальну відповідальність за результати прийняття стратегічних рішень.