edu

 

Освітні програми

Освітні програми “Зварювання та споріднені процеси і технології“, що визначають:

  • вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою;
  • перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення;
  • кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми;
  • очікувані результати навчання (компетентності, знання і уміння), якими повинен оволодіти здобувач відповідного ступеня вищої освіти.

Освітньо-професійна програма другого (магістерського) рівня вищої освіти. Спеціальність 131 Прикладна механіка [pdf]

Освітньо-професійна програма другого (магістерського) рівня вищої освіти. Спеціальність 131 Прикладна механіка [pdf]


Каталоги вибіркових дисциплін

Каталог вибіркових дисциплін (бакалавр) [pdf] 


Навчальні плани підготовки бакалаврів, магістрів, докторів філософії

Денна форма навчання

Навчальний план підготовки бакалаврів "Споріднені технології зварювання та ресурсозбереження" [pdf] 

Навчальний план підготовки бакалаврів "Споріднені технології зварювання та ресурсозбереження"(інтегрований) [pdf] 

Навчальний план підготовки магістрів "Споріднені технології зварювання та ресурсозбереження" [pdf] 

Навчальний план підготовки доктора філософії 131 Прикладна механіка [pdf] 

Навчальний план підготовки бакалаврів (Англійською)

 

Заочна форма навчання

Навчальний план підготовки магістрів "Споріднені технології зварювання та ресурсозбереження" [pdf] 

Навчальний план підготовки бакалаврів "Споріднені технології зварювання та ресурсозбереження" [pdf]

Навчальний план підготовки бакалаврів "Споріднені технології зварювання та ресурсозбереження" (інтегрований) [pdf]